79 Moo. 1, Adireksarn Rd., Thaklor, Kaengkhoi, Saraburi 18110 Thailand. 036-200-630 , 090 656-9952-53

เกี่ยวกับเรา (About Us)

บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (“SPM”)


       เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและเพื่อการพาณิชย์ โดยบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.91 ของทุนจดทะเบียน 25 ล้านบาท


       บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ดำเนินธุรกิจบริหารดูแลและจัดการโรงแรม ภัตตาคาร สถานพักตากอากาศและบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ ปัจจุบัน ดำเนินการบริหารโรงแรม ศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสระบุรี และอาคารสำนักงานให้เช่า โครงการอาคาร ศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 โดยมีทีมงานผู้ชำนาญแยกเฉพาะทางอย่างชัดเจน

       ในระหว่างปี 2560 บมจ.ศุภาลัย ได้ซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมที่ถืออยู่ใน SPM ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มเป็นร้อยละ 99.99
       ในระหว่างปี 2561 บมจ.ศุภาลัย ได้ลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด จำนวน 20 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ
       ในระหว่างปี 2562 บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 200 ล้านบาท เพื่อนำไปลงทุนในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
       จากข้างต้น ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 245 ล้านบาท
       ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 500 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนของทางบริษัท รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 745 ล้านบาท